6-Hospital Conference

6-Hospital Conference 

วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี