บรรยาย เรื่อง “Rama Thai SIM Training”

        ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ ประธานกรรมการ Mass Casualty คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "Rama Thai SIM Training" โดยมี ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรร่วมกับ คุณเพ็ญจิต งามนิธิพร หัวหน้างานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดีให้ความสนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี