7-Hospital Conference

7-Hospital Conference 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558  เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี