ขอแสดงความยินดี แก่ รศ.พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์, รศ.พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดี แก่

รศ.พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์  , รศ.พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล

ได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์