เปิดบ้านหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดบ้านหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Open House : Ramathibodi ED Experience for Post-graduate Student

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2567

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

*** โปรดทราบก่อนมา Elective

   * หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ทางต้นสังกัดส่งหนังสือ ขอเข้า Elective มาที่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยามหิดล (เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

   ** จองหอพักซอยโพธิ์แก้ว สำหรับแพทย์ Elective โดยจะเปิดให้จองผ่านสแกน QrCode หรือ Google form ด้านล่าง

 

 

ลงทะเบียน Open House : Ramathibodi ED Experience for Post-graduate Student คลิกที่นี่ 

ลงทะเบียนจองหอพัก คลิกที่นี่