แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น ได้รับรางวัล "หนังสือขายดี ประจำปี 2565"

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดี

รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

ได้รับรางวัล หนังสือขายดี ประจำปี 2565