สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการฝึกอบรม 2566

วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม  2565

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี เริ่มฝึกอบรม 1 กรกฎาคม 2566

เกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 14 คน/ปี

ช่วงเวลารับสมัคร    1 กันยายน -31 ตุลาคม 2565

วันสอบสัมภาษณ์  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถานที่สัมภาษณ์และคัดเลือก ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งได้แสดงเอกสารคุณสมบัติการเข้ารับสมัครอย่างครบถ้วน

ช่องทางการรับสมัคร

          ● ขั้นตอนที่ 1 ทำตามขั้นตอนการสมัครที่เว็บงานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งเอกสารเพิ่มเติม (โดยสามารถสมัครได้ทันทีที่พร้อม และส่งเอกสารให้ครบถ้วนก่อนกำหนดปิดรับสมัคร) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
          ● ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 กรอกใบสมัคร ที่เว็บแพทยสภา print และลงนาม
          ● ขั้นตอนที่ 3 ทำตามขั้นตอนการสมัครที่เว็บวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน แห่งประเทศไทย

          *     ขอสงวนสิทธิ์ให้การสัมภาษณ์เพื่อทำการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ดำเนินการสมัครครบทั้ง 3 ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
         
**     ลำดับการสัมภาษณ์ จะกำหนดตามลำดับการสมัครในระบบงานการศึกษาหลังปริญญาฯ

 

หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (*จำเป็น)

          1. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสมัคร (คุณภาพสูง หน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมชุดครุย พื้นหลังสีขาว)
          2. สำเนาแสดงผลการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (transcript ฉบับสมบูรณ์)
          3. จดหมายรับรอง (ใบ recommendation, ไม่ต้องเปิดผนึก) จำนวน 3 ท่าน
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
          5. สำเนาทะเบียนบ้าน
          6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ที่ออกโดยแพทยสภาเท่านั้น)
          7. หลักฐานผ่านการเพิ่มพูนทักษะ
          8. รายงาน Competency based portfolio assessment และ บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร (ไม่เกิน 3 หน้า A4 รวมปก) ตามตัวอย่างที่แสดงในภาคผนวก 1) ในลิ้งแนบ คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
*เอกสารเพิ่มเติมโดยสามารถ upload ภายหลังได้
          9. หนังสือรับรองต้นสังกัด (ถ้ามี)
          10. ใบสมัครจากแพทยสภา
          11. หลักฐานการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ

หลักฐานและเอกสารการรับสมัครในส่วนของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โปรดติดตามข้อมูลจาก เว็บเพจ วฉท.

เกณฑ์ในการคัดเลือก

การคัดเลือกจะทำโดยการให้คะแนนตามหลักฐานการสมัครและสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
● ประสบการณ์ทำงาน ได้แก่ จำนวนปีที่ใช้ทุน บทบาทหน้าที่ สถานที่ทำงาน คำแนะนำจากผู้ร่วมงาน
          ○ คำแนะนำจากผู้ร่วมงาน (recommendation) ควรสะท้อนถึงตัวตนและประสบการณ์ของผู้สมัครอย่างแท้จริง
             โดยหลักสูตรพิจารณาจดหมายรับรองทั้งจาก หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ หรือสหวิชาชีพ โดยขึ้นอยู่กับผู้สมัคร และจำกัดไม่เกินจำนวน 3 ฉบับ
● ความสามารถทางวิชาการ โดยใช้ผลการศึกษาในระดับแพทยศาสตร์
● ผลการวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (ผลสอบภายใน 5 ปี)
          ○ การพิจารณาคะแนนที่จะได้รับเป็นไปตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลัก (IELTs, TOEFL-iBT, MU Grad – Plus)
             กรณีการสอบวัดผลโดยสถาบันอื่นๆ สามารถใช้ในการยื่นสมัครได้ และสัดส่วนคะแนนจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดการเทียบเคียงผลการวัด
● การสอบสัมภาษณ์ โดยจะมีการวัด
          ○ ทักษะทางจิตใจและอารมณ์ คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ
          ○ ทักษะในการกู้ชีพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
          ○ ทักษะในการสื่อสาร ความเป็นครู
          ○ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความมีอารมณ์ขัน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสุภาพ การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
          ○ คุณสมบัติทั่วไป การแต่งกาย บุคลิกภาพ ความน่าไว้วางใจ ความรู้ทั่วไป
          ○ คุณสมบัติเสริม หรือพิเศษอื่นๆ เช่น เป็นผู้รับทุนต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐให้เข้าฝึกอบรม

ช่วงเวลาในการสมัคร

สมัครทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
สมัครทางแพทยสภา และ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สถานที่การคัดเลือก

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร  02-2012404

https://www.rama.mahidol.ac.th/er/th/education/resident

สมัครทางเว็บงานการศึกษาหลังปริญญา

คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ