ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ อาจารย์นายแพทย์ วีระวัฒน์ เธียรประธาน ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์นายแพทย์ วีระวัฒน์ เธียรประธาน

ได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

อาจารย์นายแพทย์ วีระวัฒน์ เธียรประธาน ได้รับรางวัล
อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร

  

     ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์นายแพทย์ วีระวัฒน์ เธียรประธาน อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร ประจำปี 2565 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี ได้เป็นเกียรติมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แก่ อาจารย์นายแพทย์ วีระวัฒน์ เธียรประธาน อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน