รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดย TTF AWARD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล