โครงการการพัฒนาตนเอง เพื่อการเป็นแพทย์ฉุกเฉินที่สมบูรณ์แบบ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในรูปแบบ “Getting to Synergy”

โครงการการพัฒนาตนเอง เพื่อการเป็นแพทย์ฉุกเฉินที่สมบูรณ์แบบ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในรูปแบบ “Getting to Synergy”

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565

รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 มกราคม 2566

ณ โรงแรม Mida Resort จังหวัดกาญจนบุรี

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 9 มกราคม 2566