ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีต่อการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เรื่องผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ที่มีต่อการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย