รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย TTF AWARD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดย TTF AWARD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ณ โรงแรม โนดวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร