ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2559

 
Workshop LDC5 ครั้งที่ 2

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559

 
Workshop  LDC5 ครั้งที่ 1

วันที่ 25-27 เมษายน 2559

 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค
ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 
การประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น M 2  สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลรามาธิบดี