อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับ ผอ.รพ. หัวหน้าฝ่ายฯ ของ รพช. และ extern หาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของ รพช.

 
     อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับ ผอ.รพ. หัวหน้าฝ่ายฯ ของ รพช. และ extern หาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของ รพช.  
     วันที่ 7-8 มิถุนายน 2559  ณ รพช.บัวใหญ่ รพช.ประทาย และ รพช.พิมาย