ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
 ร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี