รามาธิบดี จับมือ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เขียนตำรา

 
รามาธิบดี จับมือ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เขียนตำรา โค้งใหม่สิบปีหน้า ถนนปลอดภัยไทย” 
ศาสตราจารย์ นพ. ไพบูลย์  สุริยะวงศ์ไพศาล ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย(มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิอุบัติเหตุทางถนนและด้านวิศวกรรมจราจร ได้จัดประชุมเพื่อหารือในการจัดทำตำราวิชาการ “โค้งใหม่สิบปีหน้า ถนนปลอดภัยไทย” หรือ “นิวสตาร์ทอัพ ถนนปลอดภัยไทยเมื่อวันที่  16 สิงหาคม พ.ศ.2559  ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โดยมุ่งเน้นในการปรับปรุงเนื้อหาตำราระบาดวิทยาอุบัติเหตุจราจร ที่จัดพิมพ์ไว้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เกิดประโยชน์สำหรับคนทำงานใช้ประกอบการ วางแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะกับบริบทสังคมไทยมากยิ่งขึ้น สำหรับตำราเล่มนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะภายในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ ผ่านช่องทางสื่อ Multimedia (E-Book) www.roadsafetythai.org และในแบบรูปเล่มที่ส่งตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจทั่วไป