การประชุมระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเขตบริการสุขภาพที่ 6

 
 
    การประชุมระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเขตบริการสุขภาพที่ 6
    ณ ห้อง 611 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.