คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิช...

 

วันที่ 14 กันยายน 2566 รศ. ดร. พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ได้รับเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี ในโอกาส...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ได้จัดทำรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 - 2563 สุข...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ได้ร่วมกับ ICL และทีมนักวิจัยทั่วโลก ติดตามการเจริญเติบโตในเรื่องความสูงและดัชนีมวลกายข...

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาส...

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลีละศิธร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วย ศาสตรา...

 

ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร เข้ารับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) ประเภท "ผลงานระบาดวิทยาดีเ...

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา...

 

รวม Quote ดีๆจากวิทยากรในงานเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย"

 

งานเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ...

 

รศ.ดร.พญ.เริงฤดี และ ผศ.ดร.นพ.วิชช์ กล่าวถึงแนวโน้มจะสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นของเด็กและเยาวชนที่สูบบุห...