ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตรุ่นที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

     อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลีละศิธร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชัย เอกพลากร ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรบัณฑิตและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภฤศ หาญอุตสาหะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามวงรอบของหลักสูตรฯ และมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตรุ่นที่ 1 ด้วยความชื่นชม