บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM) POSTGRADUATE ADMISSIONS 2023 Semester 1/2023
Foreign Students :December 1, 2022 – May 15, 2023
Thai Students :December 1, 2022 – May 15, 2023
Online Application International Program : CLICK HERE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 
ผู้สนในสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  คลิกที่นี่