แสดงความยินดีกับ ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ในโอกาสรับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร เข้ารับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) ประเภท "ผลงานระบาดวิทยาดีเด่น" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)