โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์แพทย์ และอาจารย์พิเศษในโรงพยาบาลชุมชน

 
     การประชุมพัฒนาเครือข่ายอาจารย์แพทย์ และอาจารย์พิเศษในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นสถาบันสมทบในการจัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (RAID 615) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล    
     วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลีโอซอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา