การดำเนินงานพัฒนาทีมงานภายใต้โครงการ Community Engagement


 
ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินงานพัฒนาทีมงานภายใต้โครงการ Community Engagement โดยเริ่มดำเนินการกับทีมงานเรื่อง Healthy Aging ไปเมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากทีม รพ.รามาธิบดี และทีมบุคลากรของอำเภอบางพลี ซึ่งได้ข้อสรุปชัดเจนให้มีกระบวนการพัฒนาต่อเนื่องภายในเดือนกรกฎาคม ทางภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนจึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อติดตามการพัฒนาทีมงาน Community Engagement ขึ้นในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีและพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี