โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

 
     ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร "โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 7"  ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ 
     วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์