การสัมมนาโครงการการพัฒนาทีมงาน Health Again

 
     การสัมมนาโครงการ "การพัฒนาทีมงาน Health again และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ"
     วันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี