โดยรถยนต์

 

 

  กดเพื่อรับแผนที่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400