คันรอบทวาร เสี่ยงฝีคัณฑสูตร : อ.นพ.ภูวีร์ พันธ์มีเชาว์ (22/02/65)