แนวปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในคน