ห้ามใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้เข้าร่วมวิจัยเพื่อการวิจัย พ.ศ.2565