You are here

SOP คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน Version 2

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตราฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 

1. นิยามศัพท์
2. สารบัญรวม
3. บทที่ 1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. บทที่ 2 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา
5. บทที่ 3 กระบวนการพิจารณาโครงการใหม่
6. บทที่ 4 การประชุมพิจารณาโครงการใหม่
7. บทที่ 5 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการวิจัย
8. บทที่ 6 การทำรายงานการประชุม
9. บทที่ 7 การติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย
10. บทที่ 8 การจัดการเอกสาร
11. บทที่ 9 การประกันคุณภาพภายใน

12. 

แบบฟอร์ม 
        - เอกสารประกอบ 1 บันทึกข้อความขอจริยธรรมการวิจัยในคน

        - เอกสารประกอบ 2 แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็มรูปแบบ Full-Board
        - เอกสารประกอบ 3 แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับย่อ Expedited
        - เอกสารประกอบ 4 เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย
        - เอกสารประกอบ 5ก หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
        - เอกสารประกอบ 5ข หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (ไม่สามารถยินยอมได้ด้วยตนเอง)
        - เอกสารประกอบ 5ค หนังสือยินยอมการเก็บข้อมูลไว้ศึกษาในอนาคต
        - เอกสารประกอบ 5ง หนังสือยินยอมการเก็บข้อมูลไว้ศึกษาในอนาคต (ไม่สามารถยินยอมได้ด้วยตนเอง)
        - เอกสารประกอบ 5จ หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (กรณีการเรียนการสอน)
        - เอกสารประกอบ 6 แบบฟอร์มสรุปโครงการฉบับย่อ Expedited 
        - เอกสารประกอบ 7ก เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับเด็กอายุ 7-ไม่เกิน 13 ปี
        - เอกสารประกอบ 7ข เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับเด็กอายุ 7-ไม่เกิน 18 ปี
        - เอกสารประกอบ 8 แบบฟอร์มปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย
        - เอกสารประกอบ 9 แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี ขอปิดโครงการ หรือขอต่ออายุการรับรองโครงการ
        - เอกสารประกอบ 10 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง 
        - เอกสารประกอบ 11 แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
        - เอกสารประกอบ 12 แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย
        - เอกสารประกอบ 13 หนังสือแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
        - เอกสารประกอบ 14 หนังสือแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล                                                    (กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์)
        - เอกสารประกอบ 15 หนังสือแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล                                                    (ไม่สามารถยินยอมได้ด้วยตนเอง)

13. ดัชนี