ด้วย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต ที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี2561
 
MU BLUE NIGHT 6 คืนสู่เหย้า เรามหิดล  2 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 - 22.00 น.  ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทย...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2561 ให้กับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมี...
 
ประกาศผลทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2561 ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประชุมแ...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี สมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2561 คุณสมบัติของ...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2561 ภายในงาน ร่วมฟังบรรยาย “ บทบาทองค์กรวิชาชีพพยาบาลต่อสังคม...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 เรื่อง Caregiver Management for Nurese : The Next Step...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาสรับพระราชทาน รางวัลศรีส...
 
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำประกาศเรื่องการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคั...
 
เปิดรับสมัครวันแรก วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่เวลา 9.00-16...
 
สมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท สมัครภายหลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรา...