สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาสรับพระราชทาน รางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่น สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจำปี 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561