You are here

คณะกรรมการบริหารสมาคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี สันตติ 
ตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี นวลคล้าย
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ศาสตราจารย์ รุจา ภู่ไพบูลย์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 
 
นางสาวสุภาณี วิไลนำโชคชัย
ตำแหน่ง อุปนายก

รองศาสตราจารย์ ไสว นรสาร

ตำแหน่ง วิชาการ

นางสาวจิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิชาการ

 
อาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย์
ตำแหน่ง ปฏิคม
 
นางสาวจิตติมา นุริตานนท์
ตำแหน่ง สวัสดิการ
 
รองศาสตราจารย์มณฑา ลิ้มทองกุล
ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
 
นายแพทย์สุกิจ จำปาเงิน
ตำแหน่ง หารายได้
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศรี   ดิสรเตติวัฒน์
ตำแหน่ง เหรัญญิก
 
นางสาวจีรวรรณ  ประจักษ์จิตต์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณศรี เตชัสหงส์
ตำแหน่ง เลขานุการสมาคมฯ
 
 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   RamaNurseAlumni.mahidol.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่
สำนักงานชั่วคราว: ข้างหอพักพยาบาล 2  ชั้น 2 ด้านหน้า : 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.10400
โทรศัพท์ : 02-201-2026 , 084-922-9417  โทรสาร : 02-201-2026  E-mail  : rama_alumni12@hotmail.com ,
facebook : สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี,  เว็บไซด์ : http://med.mahidol.ac.th/ramanursealumni/