คณะกรรมการบริหารสมาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ภาพ พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ
พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา ทองโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา ทองโพธิ์
ตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
ภาพ พว.สุภิญญา แสนศรีจันทร์
พว.สุภิญญา แสนศรีจันทร์
ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 1
ภาพ รองศาสตราจารย์รุจิเรศ ธนูรักษ์
รองศาสตราจารย์รุจิเรศ ธนูรักษ์
ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 2
ภาพ รองศาสตราจารย์ไสว นรสาร
รองศาสตราจารย์ไสว นรสาร
ตำแหน่ง วิชาการ
ภาพ พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิชาการ
ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
ตำแหน่ง สวัสดิการและปฏิคม
ภาพ พว.รวมพร ลออจันทร์
พว.รวมพร ลออจันทร์
ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
ภาพ นายแพทย์สุกิจ จำปาเงิน
นายแพทย์สุกิจ จำปาเงิน
ตำแหน่ง จัดหารายได้
ภาพ นางรัตนาพันธ์ ไพบูลย์
นางรัตนาพันธ์ ไพบูลย์
ตำแหน่ง นายทะเบียน
ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
ตำแหน่ง เหรัญญิก
ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก
ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม
ตำแหน่ง เลขานุการ
ภาพ นายฐิติ สวัสดี
นายฐิติ สวัสดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
0-2201-2026
Facebook: สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี