สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี สมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2561

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี สมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2561
1.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
 1.1เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
 1.2ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี แต่กำลังศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตศึกษาของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯล่วงหน้า แล้วจึงสมัครขอรับทุนในนามของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯเท่านั้น
 1.3ไม่อยู่ในระหว่างติดค้างทุนวิจัยซึ่งยังดำเนินการไม่เสร็จ หรือ ยังไม่ดำเนินการวิจัย หรือ ยังไม่ได้ส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วให้สมาคมฯ
 1.4โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจะต้องผ่านการอนุมัติให้ทำวิจัยได้จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้วเท่านั้น
 1.5ในกรณีที่ผู้ขอทุนเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลัักสูตรบัณฑิตศึกษาของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีซึ่งขอทุนในนามของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จะสมัครขอรับทุนได้ต่อเมื่อสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และได้รับอนุมัติให้ทำวิจัยได้จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว

2.จำนวนทุน
สมาคมฯจัดสรรทุนวิจัยทั้งหมด 4ทุน/ปี โดยกำหนดทุนละ 10,000 บาท (ทุนจากสมาคมฯ 2 ทุน และทุนจากกองทุนศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 2ทุน)
3.การสมัครขอรับทุน
เปิดรับสมัครขอรับทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้สมัครจะต้องยื่น เอกสารดังนี้
 3.1 ใบสมัครขอรับทุน (Download ได้จาก https://ramanursealumni.mahidol.ac.th)
 3.2 โครงร่างงานวิจัย ซึ่งมีเรื้อหาไม่เกิน 15 หน้า ซึ่งไม่รวมเอกสารอ้างอิง (กระดาษ A4 พิมพ์้ด้วย font Angsana New 16 จำนวน 2 ชุด)
4.การพิจารณาตัดสินให้ทุน
 การพิจารณาให้ทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยจะพิจารณาจากคุณภาพของโครงการวิจัยที่ผู้ขอรับทุนส่งมา
5.ข้อผูกพันในการรับทุน
5.1 เมื่อเสร็จสิ้นในการทำวิจัย ผู้วิจัยที่ได้รับทุนจากสมาคมฯ จะต้องส่งผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารแล้วให้สมาคมฯ จำนวน 1 ชุด ภายใน 2 ปีหลังได้รับทุน
5.2 ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องระบุการรับทุนจากสมาคมฯ ในผลงานตีพิมพ์ในวารสารด้วย

Download ใบสมัครได้ที่นี่