สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2561

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2561
ให้กับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาชีพการพยาบาล
และสุขภาพของประชาชน

โดยมีรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนดังต่อไปนี้ 

1.นายวิญญ์ทัญญู บุญทัน จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.นางสาวเพ็ญนีติ์ ราชสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)