Download ใบสมัคร ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง Caregiver Management for Nurses : The Next Step

               ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  จะจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1  ประจำปี 2561  เรื่อง “Caregiver Management for Nurses : The Next Step” ให้กับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีและพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค (Prince Palace Hotel) กทม. ในการนี้สมาคมฯ ขอเชิญ อาจารย์ /พยาบาลวิชาชีพ / สมาชิกศิษย์เก่าของสมาคมฯและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ วันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการและเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

 

               ค่าลงทะเบียนเฉพาะในส่วนของการประชุมวิชาการสมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท สมัครภายหลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท และพยาบาลวิชาชีพที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 4,000 บาท สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือโทรสารหรือ E-mail ได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี   หอพักพยาบาล 2   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   270   ถนนพระราม 6   เขตราชเทวี    กทม.10400  โทรสาร  02-201-2026 E-mail : rama_alumni12@hotmail.com พร้อมแนบเอกสารแสดงการชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวนดังกล่าว ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

Download ใบสมัครได้ที่นี่

Download โครงการประชุมวิชาการ

Download ใบจองห้องพัก