ประกาศผลทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2561 ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศผลทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปี 2561 ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประชุมและพิจารณาเห็นควรให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยแก่ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1.นายวิญญ์ทัญญู บุญทัน
2.นางสาวเพ็ญนีติ์ ราชสาร