Download แบบฟอร์มศิษย์เก่าดีเด่น 2561

          ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำประกาศเรื่องการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ที่มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

            ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเชิญชวนมายังท่าน ได้โปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคล ที่เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมสำเนา file ประวัติและผลงานใส่แผ่น CD ส่งมายัง สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (ข้างหอพักพยาบาล2) หรือส่งมาที่ E-Mail : rama_alumni12@hotmail.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 

>> Download แบบฟอร์มได้ที่นี่ <<