You are here

ขอแสดงความยินดี พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์"

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299