ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ Enneagram of Love & Relationship

ขอเชิญผู้สนใจ ที่ผ่านการอบรมนพลักษณ์ขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมอบรมโครงการ
Enneagram of Love & Relationship
โดย ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ , รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์  และ ผศ.พญ.ปัญจภรณ์ วาลีประโคน
ในวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โดยผู้เข้าร่วมอบมทุกท่านจะต้องผ่านการ อบรมนพลักษณ์ขั้นพื้นฐานมาก่อน
เปิดรับจำนวนจำกัด 50 คน โดยรับผู้อบรมจากหน่วยงานราชการ 25 คน และรับจากหน่วยงานเอกชน 25 คน
ประชาชนทั่วไป 9,600 บาท บุคลากรจากหน่วยงานราชการลด 50 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิวภรณ์ พิมดีด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 02-201-1929 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)