ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.ปัญจภรณ์ วาลีประโคน ในวาระโอกาสที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.ปัญจภรณ์ วาลีประโคน
ในวาระโอกาสที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประเภทวิชาการ อายุงานไม่เกิน 10 ปี