คณาจารย์ สาขาจิตเวชศาสตร์

 

รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

 นพ.รณชัย   คงสกนธ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

อาจารย์พิเศษ

 นพ.ณรงค์   สุภัทรพันธุ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 
ดร.นพ.ชัชวาลย์   ศิลปกิจ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

นพ.มาโนช   หล่อตระกูล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 พญ.รัตนา   สายพานิชย์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

นพ.จักรกฤษณ์   สุขยิ่ง

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 พญ.ดาวชมพู   นาคะวิโร

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

นพ.พิชัย   อิฏฐสกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

พญ.ปัญจภรณ์   วาลีประโคน

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

พญ.ธนิตา   ตันตระรุ่งโรจน์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

  นพ.สัญชัย   กุลาดี

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

นพ.กานต์  จำรูญโรจน์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 พญ.พิชญวดี  จิตตโรภาส

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

พญ.พิชญา กุศลารักษ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 พญ.อัมพร ปิติธรรมภรณ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

ดร.พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

นพ.ปิยะวัฒน์  เด่นดำรงกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

นพ.จาตุรงค์  ศิริเฑียรทอง

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

พญ.นิธิญาณ์  จำปาแดง

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

พญ.พิชชาพร  งามทิพย์วัฒนา

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

   
       

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.ทานตะวัน   อวิรุทธ์วรกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.มนัสพร   มานัสสถิตย์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

       

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.ศรัชชา   เทียนสันติสุข

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV