นักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 สิงหาคม 2563