หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

 
หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรภาคปกติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing
ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
ชื่อย่อ พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)
ชื่อย่อ M.N.S. (Pediatric Nursing)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

      หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เป็นหลักสูตรการดูแลสุขภาพ เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นและครอบครัว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในทุกสภาวะโดยการ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ทั้งในภาวะปกติมีภาวะเสี่ยงและภาวะเจ็บป่วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตให้เป็น นักวิชาการ และปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกมิติให้การพยาบาลโดยยึดหลัก ปรัชญาการบริการสุขภาพแบบองค์รวมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยึดครอบครัวเป็น ศูนย์กลางในการตอบสนองความต้องการของเด็กและครอบครัว มีความสามารถทําการวิจัย มีจริยธรรม ทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาให้ ผู้เรียนมุ่งผลเพื่อผู้อื่น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และสามารถใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ ทันสมัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม เชิงวิชาการและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

๒. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้ารวบรวม แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีอื่นๆ และหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์อย่างทันสมัย

๓. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และทำวิจัยและนำเสนอ เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการปรับปรุงการพยาบาลเด็ก

๔. มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการข้อมูลทางการวิจัยและการพยาบาล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลและผดุงครรภ์หรือ พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี

๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐

๓. มีประสบการณ์การทํางานในด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และ/หรือการ บริหารการพยาบาลหลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย ๑ ปีโดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร

๔. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือการ พยาบาลชั้น ๑ ที่ไม่หมดอายุ

๕. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ คัดเลือกให้เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ

โครงสร้างหลักสูตร

      จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาแผน ก แบบ ก ๒ ดังนี้

(๑) หมวดวิชาแกน ๙ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
(๔) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร

(๑) หมวดวิชาแกน หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๐๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการใช้ผลการวิจัย ๓(๓-๐-๖)
RANS 600 Research Methodology and Research Utilization  
รมพย ๖๐๓ สถิติ ๒(๑-๒-๓)
RANS 603 Statistics  
รมพย ๖๖๒ มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice  
รมพย ๖๖๓ นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership  
(๒) หมวดวิชาบังคับ
รมพด ๕๐๑ การประเมินภาวะสุขภาพเด็กขั้นสูง ๒(๑-๒-๓)
RAPN 501 Advanced Pediatric Health Assessment  
*รมพด ๕๑๒ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
RAPN 512 Health Science  
*รมพด ๕๑๓ การพยาบาลสุขภาพเด็กดีและกลุ่มเสี่ยง ๒(๒-๐-๔)
RAPN 513 Child Health Nursing of Well Child and Risk Groups  
*รมพด ๕๑๔ การพยาบาลเด็กป่วยวิกฤตและเรื้อรัง ๒(๒-๐-๔)
RAPN 514 Pediatric Critical and Chronic Care Nursing  
*รมพด ๕๑๕ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๓(๐-๑๒-๓)
RAPN 515 Nursing Practicum of Children and Adolescents  
(๓) หมวดวิชาเลือก
*รมพย ๕๔๒ RAPN แนวคิดและการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๓(๑-๘-๔)
RANS 542 Concept and Role Development of Advance Practice Nurse  
รมพย ๕๖๑ การแพทย์ทางเลือกและการบำบัดเสริมทางการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
RANS 561 Alternative Medicine and Complementary Therapy in Nursing  
รมพย ๕๖๒ แนวคิดการพยาบาลดูแลสุขภาพที่บ้าน ๓(๓-๐-๖)
RANS 562 Concept of Home Health Care Nursing  
รมพย ๕๖๔ การสอนในคลินิก ๓(๒-๔-๕)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting  
รมพย ๖๘๑ การบริหารทางการพยาบาล ๓(๒-๔-๕)
RANS 681 Nursing Administration  
รมพย ๖๘๘ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล ๓(๒-๒-๕)
RANS 688 Technology and Management of Nursing information  

 

     นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

(๔) วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐)
RANS 698 Thesis  

 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รมพย ๖๐๓ สถิติ ๒(๑-๒-๓) รมพย ๖๐๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการใช้ผลการวิจัย ๓(๓-๐-๖)
  รมพด ๕๑๒ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓(๓-๐-๖) รมพด ๕๑๓ การพยาบาลสุขภาพเด็กดีและกลุ่มเสี่ยง ๒(๒-๐-๔)
  รมพย ๖๖๒ มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๒(๒-๐-๔) รมพด ๕๑๔ การพยาบาลเด็กป่วยวิกฤตและเรื้อรัง ๒(๒-๐-๔)
  รมพผ ๕๐๑ วิทยาการอนามัยเจริญพันธุ์ ๓(๓-๐-๖) รมพด ๕๑๕ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น ๓(๐-๑๒-๓)
  รมพย ๖๖๓ นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๒(๐-๖-๐)
  รวม ๑๑ หน่วยกิต รวม ๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๔(๐-๑๒-๐)
  รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖(๐-๑๘-๐)      
  รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๔ หน่วยกิต

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๑. ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

๒. ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๓. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๕. ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. นักวิชาการ นักวิจัยสาขาการพยาบาลเด็ก

๒. พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเด็ก

๓. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเด็ก