You are here

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(นานาชาติ)

 
รายละเอียดหลักสูตร
 
ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program (International Program)
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : พย.ม.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Nursing Science
ชื่อย่อ : M.N.S.
ภาษาที่ใช้: ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา: รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรมและสุขภาพ เน้นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learner) และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning) โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (Hybrid Education Model) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการศึกษาออนไลน์ โดยการนำจุดเด่นของแต่ละระบบมาผสมผสานกัน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการพยาบาล มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการศึกษาวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการปัญหาสำคัญทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ ภายใต้ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความหลากหลายของผู้สอนและผู้เรียนจากนานาประเทศ โดยใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนานาชาติ
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ และมีจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่าง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่าง และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
4. มีทักษะในการสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและกลุ่ม และเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning Outcomes:PLOs)
1. ทำวิจัย และประยุกต์งานวิจัยในการปฎิบัติการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ในโรงพยาบาลและชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและเจตคติที่ดี
2. มีความรู้ทางศาสตร์ทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ วัฒนธรรมที่แตกต่าง และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการกับประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนทางการพยาบาลในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว โดยเน้นการดูแลในผู้ป่วยทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ในโรงพยาบาลและชุมชน
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ทางศาสตร์ทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ วัฒนธรรมที่แตกต่าง และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว โดยเน้นการดูแลในทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ในโรงพยาบาลและชุมชน
4. มีการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและกลุ่ม และมีความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ในการจัดการภาวะสุขภาพในทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ในโรงพยาบาลและชุมชน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บริหารและจัดการข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพในผู้ป่วยทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ในโรงพยาบาลและชุมชน
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพในแต่ละประเทศรับรอง
2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า
3. มีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทำงานด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาลและ/หรือการบริหารการพยาบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม นับถึงวันยื่นใบสมัคร
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลหรือเทียบเท่าจากประเทศของตน
5. มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
6. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
7. ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยดำเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
 
วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวัน – เวลาราชการ
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต
 
โครงสร้างหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ดังนี้
 
(๑) หมวดวิชาแกน ๑๑ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
(๔) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต
 
รายวิชาในหลักสูตร

(๑) หมวดวิชาแกน ๑๑ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๗๐๑ สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางการพยาบาล ๒ (๑-๒-๓)
RANS 701 Applied Statistics in Nursing Research  
รมพย ๗๐๒ มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล ๒ (๒-๐-๔)
RANS 702 Concepts and Theories in Nursing  
รมพย ๗๐๓ ประเด็นและแนวโน้มทางสุขภาวะประชาคมโลก ๒ (๒-๐-๔)
RANS 703 Issues and Trends in Global Health  
รมพย ๗๐๕ นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ ๒ (๒-๐-๔)
RANS 705 Health Care Policy and Leadership  
รมพย ๗๐๖ วิธีวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ๓ (๓-๐-๖)
RANS 706 Research Methodology in Nursing and the Use of Evidence Based Practice  
 

(๒) หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๗๑๑ บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล ๓ (๓-๐-๖)
RANS 711 Integrated Health Science in Nursing  
*รมพย ๗๑๖ บูรณาการแนวคิดทางการพยาบาลเพื่อปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
RANS 716 Integrated Nursing Concepts in Advanced Nursing Practice  
*รมพย ๗๑๗ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร ๑ ๓ (๐-๙-๓)
RANS 717 Practicum in Advanced Nursing I  
*รมพย ๗๑๘ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร ๒ ๓ (๐-๙-๓)
RANS 718 Practicum in Advanced Nursing II  
* รายวิชาใหม่  
 

(๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
*รมพย ๗๒๘ การจัดการทางการพยาบาลในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๓ (๓-๐-๖)
RANS 728 Nursing Management in Adults and Older Persons  
*รมพย ๗๒๙ ประเด็นร่วมสมัยของสุขภาพผู้สูงอายุ ๓ (๓-๐-๖)
RANS 729 Contemporary Issues on Aging Health  
*รมพย ๗๓๔ การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและการจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก ๓ (๓-๐-๖)
RANS 734 Well Child Care and Illness Management in Children  
*รมพย ๗๓๕ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
RANS 735 Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing  
*รมพย ๗๓๖ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๓ (๓-๐-๖)
RANS 736 Community Nurse Practitioner  
*รมพย ๗๓๗ การผดุงครรภ์ ๓ (๓-๐-๖)
RANS 737 Midwifery  
รมพย ๗๒๑ พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการลดความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖)
RANS 721 Health Behavior, Health Promotion and Risk Reduction  
รมพย ๗๒๒ ประเด็นทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖)
RANS 722 Issues in Cross Cultural Nursing  
รมพย ๗๒๕ การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ ๓ (๓-๐-๖)
RANS 725 Rehabilitation Nursing  
* รายวิชาใหม่  
 
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายเหตุ เพื่อให้นักศึกษามีความเฉพาะเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา นักศึกษาต้องลงทะเบียนในวิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะสาขานั้นๆ จำนวน ๓ หน่วยกิต และเมื่อนำไปรวมกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาบังคับ จำนวน ๖ หน่วยกิต นั้น จะทำให้หน่วยกิตรวมของนักศึกษาหลักสูตรนี้เท่ากับ ๓๘ หน่วยกิต
 

(๔) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต

รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐)
RANS 698 Thesis  
 
แผนการศึกษา
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๑  
รมพย ๗๐๑ สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางการพยาบาล
RANS 701 Applied Statistics in Nursing Research
๒ (๑-๒-๓)
  รมพย ๗๐๒ มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
RANS 702 Concepts and Theories in Nursing
๒ (๒-๐-๔)
  รมพย ๗๑๑ บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล
RANS 711 Integrated Health Science in Nursing
๓ (๓-o-๖)
  รมพย ๗๐๕ นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ
RANS 705 Health Care Policy and Leadership
๒ (๒-๐-๔)
  วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต
รวม ๑๒ หน่วยกิต
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๒  
รมพย ๗๑๖ บูรณาการแนวคิดทางการพยาบาลเพื่อปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
RANS 716 Integrated Nursing Concepts in Advanced Nursing
๓ (๓-๐-๖)
  รมพย ๗๐๖ วิธีวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
RANS 706 Research Methodology in Nursing and the Use of Evidence Based Practice
๓ (๓-๐-๖)
  รมพย ๗๑๗ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร ๑
RANS 717 Practicum in Advanced Nursing I
๓ (๐-๙-๓)
  รมพย ๗๐๓ ประเด็นและแนวโน้มทางสุขภาวะประชาคมโลก
RANS 703 Issues and Trends in Global Health
๒ (๒-๐-๔)
  รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์
RANS 698 Thesis
๓ (๐-๙-๐)
รวม ๑๔ หน่วยกิต
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๑  
รมพย ๗๑๘ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร ๒
RANS 718 Practicum in Advanced Nursing II
๓ (๐-๙-๓)
  รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์
RANS 698 Thesis
๓ (๐-๙-๐)
รวม ๖ หน่วยกิต
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๒  
รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์
RANS 698 Thesis
๖ (๐-๑๘-๐)
รวม ๖ หน่วยกิต
 
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
2. ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต
3. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
4. ต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
7. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ นักวิจัยด้านการพยาบาล
2. ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาล
3. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล
4. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย