You are here

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(นานาชาติ)

 
รายละเอียดหลักสูตร
 
ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program (International Program)
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : พย.ม.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Nursing Science
ชื่อย่อ : M.N.S.
ภาษาที่ใช้: ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา: รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรมและสุขภาพ เน้นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learner) และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning) โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (Hybrid Education Model) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการศึกษาออนไลน์ โดยการนำจุดเด่นของแต่ละระบบมาผสมผสานกัน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการพยาบาล มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการศึกษาวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการปัญหาสำคัญทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ ภายใต้ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความหลากหลายของผู้สอนและผู้เรียนจากนานาประเทศ โดยใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนานาชาติ
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ และมีจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่าง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่าง และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
4. มีทักษะในการสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและกลุ่ม และเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning Outcomes:PLOs)
1. ทำวิจัย และประยุกต์งานวิจัยในการปฎิบัติการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ในโรงพยาบาลและชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและเจตคติที่ดี
2. มีความรู้ทางศาสตร์ทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ วัฒนธรรมที่แตกต่าง และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการกับประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนทางการพยาบาลในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว โดยเน้นการดูแลในผู้ป่วยทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ในโรงพยาบาลและชุมชน
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ทางศาสตร์ทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ วัฒนธรรมที่แตกต่าง และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว โดยเน้นการดูแลในทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ในโรงพยาบาลและชุมชน
4. มีการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและกลุ่ม และมีความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ในการจัดการภาวะสุขภาพในทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ในโรงพยาบาลและชุมชน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บริหารและจัดการข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพในผู้ป่วยทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ในโรงพยาบาลและชุมชน
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพในแต่ละประเทศรับรอง
2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
3. มีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทำงานด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาลและ/หรือการบริหารการพยาบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีเต็ม นับถึงวันยื่นใบสมัคร
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลหรือเทียบเท่าจากประเทศของตน
5. มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
6. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
7. ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยดำเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
 
วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวัน – เวลาราชการ
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
 
โครงสร้างหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้
 
(1) หมวดวิชาแกน 11 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
 
รายวิชาในหลักสูตร

(1) หมวดวิชาแกน 11 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 701 สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางการพยาบาล 2 (1-2-3)
RANS 701 Applied Statistics in Nursing Research  
รมพย 702 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 (2-0-4)
RANS 702 Concepts and Theories in Nursing  
รมพย 703 ประเด็นและแนวโน้มทางสุขภาวะประชาคมโลก 2 (2-0-4)
RANS 703 Issues and Trends in Global Health  
รมพย 705 นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ 2 (2-0-4)
RANS 705 Health Care Policy and Leadership  
รมพย 706 วิธีวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3 (3-0-6)
RANS 706 Research Methodology in Nursing and the Use of Evidence Based Practice  
 

(2) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 711 บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
RANS 711 Integrated Health Science in Nursing  
*รมพย 716 บูรณาการแนวคิดทางการพยาบาลเพื่อปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 3 (3-0-6)
RANS 716 Integrated Nursing Concepts in Advanced Nursing Practice  
*รมพย 717 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร 1 3 (0-9-3)
RANS 717 Practicum in Advanced Nursing I  
*รมพย 718 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร 2 3 (0-9-3)
RANS 718 Practicum in Advanced Nursing II  
* รายวิชาใหม่  
 

(3) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
*รมพย 728 การจัดการทางการพยาบาลในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 (3-0-6)
RANS 728 Nursing Management in Adults and Older Persons  
*รมพย 729 ประเด็นร่วมสมัยของสุขภาพผู้สูงอายุ 3 (3-0-6)
RANS 729 Contemporary Issues on Aging Health  
*รมพย 734 การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและการจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก 3 (3-0-6)
RANS 734 Well Child Care and Illness Management in Children  
*รมพย 735 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 3 (3-0-6)
RANS 735 Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing  
*รมพย 736 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3 (3-0-6)
RANS 736 Community Nurse Practitioner  
*รมพย 737 การผดุงครรภ์ 3 (3-0-6)
RANS 737 Midwifery  
รมพย 721 พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการลดความเสี่ยง 3 (3-0-6)
RANS 721 Health Behavior, Health Promotion and Risk Reduction  
รมพย 722 ประเด็นทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
RANS 722 Issues in Cross Cultural Nursing  
รมพย 725 การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 3 (3-0-6)
RANS 725 Rehabilitation Nursing  
* รายวิชาใหม่  
 
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายเหตุ เพื่อให้นักศึกษามีความเฉพาะเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา นักศึกษาต้องลงทะเบียนในวิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะสาขานั้นๆ จำนวน 3 หน่วยกิต และเมื่อนำไปรวมกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต นั้น จะทำให้หน่วยกิตรวมของนักศึกษาหลักสูตรนี้เท่ากับ 38 หน่วยกิต
 

(4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 12 (0-36-0)
RANS 698 Thesis  
 
แผนการศึกษา
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1  
1 รมพย 701 สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางการพยาบาล
RANS 701 Applied Statistics in Nursing Research
2 (1-2-3)
  รมพย 702 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
RANS 702 Concepts and Theories in Nursing
2 (2-0-4)
  รมพย 711 บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล
RANS 711 Integrated Health Science in Nursing
3 (3-o-6)
  รมพย 705 นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ
RANS 705 Health Care Policy and Leadership
2 (2-0-4)
  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2  
1 รมพย 716 บูรณาการแนวคิดทางการพยาบาลเพื่อปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
RANS 716 Integrated Nursing Concepts in Advanced Nursing
3 (3-0-6)
  รมพย 706 วิธีวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
RANS 706 Research Methodology in Nursing and the Use of Evidence Based Practice
3 (3-0-6)
  รมพย 717 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร 1
RANS 717 Practicum in Advanced Nursing I
3 (0-9-3)
  รมพย 703 ประเด็นและแนวโน้มทางสุขภาวะประชาคมโลก
RANS 703 Issues and Trends in Global Health
2 (2-0-4)
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์
RANS 698 Thesis
3 (0-9-0)
รวม 14 หน่วยกิต
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1  
2 รมพย 718 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาที่เลือกสรร 2
RANS 718 Practicum in Advanced Nursing II
3 (0-9-3)
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์
RANS 698 Thesis
3 (0-9-0)
รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2  
2 รมพย 698 วิทยานิพนธ์
RANS 698 Thesis
6 (0-18-0)
รวม 6 หน่วยกิต
 
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
2. ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
3. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
4. ต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
7. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ นักวิจัยด้านการพยาบาล
2. ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาล
3. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล
4. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย