ร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ ให้แก่ นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ ให้แก่ นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ ให้แก่ นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล

ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เริ่มแข่งขันวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567

คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
    เข้าแข่งขันกีฬา “ลีลาศ”
  2. ผู้ช่วยอาจารย์ณัฏฐสิทธิ์ คัชมาตย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
    เข้าแข่งขันกีฬา “ครอสเวิร์ด”
  3. นายนันท์พิวัฒน์ ธงแสนเมือง ผู้ช่วยพยาบาล หน่วยห้องฝึกทักษะทางการพยาบาล
    เข้าแข่งขันกีฬา “ฟุตบอล เซปักตะกร้อ”

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture #WeCheerRAMA #WeCheerMahidol