You are here

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายใต้หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร วิจัยและนวัตกรรม

 

     หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายใต้หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิด ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังบรรยายพร้อมมอบของที่ระลึก แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วิทยากร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 418 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี