เปิดรับสมัครวันแรก วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่เวลา 9.00-16...
Events
 
สมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท สมัครภายหลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรา...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 จ...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้ากราบมุ...
Events
 
สำหรับ ผู้จบการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ท่านสามารถเข้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ากราบแสดงความยินด...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี...
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 
Events
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2560
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2560 ให้กับนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
Events
 
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และหน่วยงานดีเด่น ของปี 2560
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม Mass meeting ประจำปี 2561
Announcements
 
ประกาศผลทุนอุดหนุนการทำวิจัย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2560
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
Announcements
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี กราบสวัสดีปีใหม่ 2561 รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย พร้อมแสดงความยินดี
นายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ มีโอกาสเข้ากราบสวัสดีปีใหม่ 2561 รองศาสตราจารย์ สุ...
Announcements