สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอกราบแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล (ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) ในโอกาสที่อาจารย์ได้รับ ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช