สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้ากราบแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นำโดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ากราบแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล (ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) ในโอกาสที่อาจารย์ได้รับ ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ทางสมาคมฯได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร คณาจารย์ผู้ใหญ่ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี